Bağımsız denetim işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler  için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya  kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul  güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Bu tanımdan hareketle, ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile birliktfe Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Genel Kabul Görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak Bağımsız denetim hizmetlerimizi yürütmekteyiz.

Denetim Hizmetlerimiz 3 ana grup atlında toplanmıştır;

Özel Amaçlı Bağımsız Denetim hizmetleri 

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’ na uygun olarak yurtdışına sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri uyarınca sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi
 • Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri
 •  Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi
 • Şirketlerin özel taleplerine yönelik bağımsız denetim hizmetleri

İç Denetim hizmetleri

 • Resmi Defter ve kayıtların kontrolü
 • Tüm sözleşmelerin ve vergi beyannamelerinin, SSK bildirgelerinin kontrolü
 •  Alış ve Satış Faturalarının, gelir ve gider hesaplarının sondaj usulü ile kontrolü
 •  Personel bordrolarının konrolü
 • Müşterilerle, bankalar ve kamu kurumları ile hesap mutabakatlarının yapılması

Yolsuzluk İncelemeleri (Hile “Fraud” Denetimi)

Bağımsız denetimden tamamen farklı olan Yolsuzluk incelemeleri ayrı bir iş koludur. İç denetim sürecinde denetçiler, işletmelerin mali tablo ve belgelerinin genel olarak standartlara uygunluğu hususunda denetim gerçekleştirmektedirler. Her ne kadar denetim esnasında yolsuzluk olduğu tespit edilsede bunları gerçekleştirenlerin kimler olduğu ve engellenmesi üzerine detaylı ve sistemli olarak ayrı bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Beyaz yaka suçları olarak tanımlayacağımız, şiddet içermeyen ve gelir sağlamak amacıyla yapılan bu hilelerin başlıcalarını şu şekilde özetleyebiliriz;

 1. Rüşvet ve Bozulma

Bu tarz yolsuzluklar genellikle satın alma sürecinde yer alan personele para, hediye vb. menfaat sağlanması yoluyla gerçekleşmektedir. Bu yönteme fazla tutarda fatura kesilmesinin sağlanması, satıcı firmayla olan işlem hacminin genişletilmesi,gibi nedenlerle başvurulmaktadır.

 1. Güveni Kötüye Kullanma

Çalışan suçlarının en bilineni, güveni kötüye kullanarak şirket varlıklarını zimmete geçirmektir: 3 büyük kategorisi aşağıda sıralanmıştır:  

 1. Nakit hırsızlığı (Şirket kayıtlarına girmeden önce ya da kayıtlara girdikten sonra)
 2. Mesnetsiz (dayanağı olmayan) ödemeler 
 3. Stok hırsızlıkları 

 

 1. Mali Tablo Yolsuzlukları

Finansal tablo yolsuzlukları, finansal tablolardan faydalananları aldatmaya yönelik olarak, bazı tutarların ihmal edilmesi ya da kasıtlı olarak farklı beyan edilmesidir. Kurum çalışanları, kendi yolsuzluklarını gizlemek amacıyla finansal tablo yolsuzluğu gerçekleştirebilirler. Örnek olarak kasadaki bir açık, bir takım masrafları olduğundan fazla göstererek kapatılabilir. Finansal tablo yolsuzlukları genel olarak aktiflerin, hasılatın ve karların yüksek gösterilmesi ve yükümlülüklerin, masrafların ve zararın azaltılması olarak görülmektedir.

Go to top